Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van POTLUCK BV , met adres te Kapelstraat 24, 3740 Bilzen, België, met BTW nummer 0782.603.720 (verder genoemd ‘Potluck’).

Met de websites van Potluck biedt deze de mogelijkheid om producten uit de webwinkels online aan te kopen. De websites waarop deze voorwaarden van toepassing zijn; zijn www.pot-luck.bewww.potluck4Christ.be en www.creanna.be

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce websites (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkels van Potluck moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Privacy

De klant geeft Potluck de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Potluck streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. We verwijzen daarvoor naar de privacy policy, die via de homepages van bovenstaande websites kan worden opgevraagd.

Aanbod

Potluck streeft ernaar de inhoud en informatie van deze websites up-to-date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze websites (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Potluck uitdrukkelijk zijn aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via info@pot-luck.be.  

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Potluck. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Potluck behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Daarenboven streeft Potluck naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze websites. Potluck kan evenwel niet garanderen dat de websites geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevatten. Potluck  kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de websites afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Betalingen

Om een artikel aan te kopen doorloopt u de verschillende stappen van het bestelproces. Daarvoor kiest u het artikel in de juiste maat en vult de gevraagde gegevens in. Na het goedkeuren van de algemene gebruiksvoorwaarden kunt u overgaan tot de betaling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:  

  • via overschrijving op rekeningnummer BE05 7370 6398 4475
  • via Bancontact
  • via iDEAL
  • via KBC betaalknop
  • via Credit Card (Stripe)

Potluck  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Leveringen

Artikelen besteld via deze webwinkels worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door Bpost of PostNL.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Bij afhaling in de winkel kan een langere termijn afgesproken worden indien Potluck en de klant niet binnen de 10 werkdagen een mogelijk afhaalmoment vinden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Potluck. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Potluck was geboden.  

Eigendomsvoorbehoud

Zolang een geplaatste bestelling niet betaald is, blijven de bestelde artikelen eigendom van Potluck.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Potluck. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Potluck via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Potluck heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Potluck, Kapelstraat 24, 3740 Bilzen. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.     

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Potluck zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Potluck alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen zodra hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Sancties voor niet betalen

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Potluck beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

Onverminderd het voorgaande behoudt Potluck zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Cookies

Onze websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en laat ons ook toe onze websites te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze websites correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. 

Voor een overzicht van alle cookies die onze websites op uw apparaat plaatsen, verwijzen we u naar onze Cookie Policy. 

Bij uw eerste bezoek aan onze websites wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Wijzigingen

Potluck behoudt zich het recht voor onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Potluck raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

De huidige versie van de Algemene Voorwaarden werd voor het laatst op 1 december 2022 geüpdatet.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  

Het nalaten op gelijk welk moment door Potluck om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Potluck haar vestigingszetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@Pot-luck.be.

Veel surfplezier!